Hodowca - A. Milovanov, V. Timoshenko

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2021 1
(11.11%)
0
(0%)
1
(11.11%)
1
(11.11%)
3
(33.33%)
3
(33.33%)
9 9 825zł
Suma 1 0 1 1 3 3 9 9 825zł

2018