Hodowca - A. Milovanov, V. Timoshenko

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2021 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
1
(25%)
2
(50%)
4 1 125zł
Suma 0 0 0 1 1 2 4 1 125zł

2018